Retningslinjer med redegørelser


Generelle forhold

DA. 1 Samarbejde om leg, læring og kreativitet

Der arbejdes for et styrket samarbejde om iværksætteri, entreprenørskab og leg, læring og kreativitet.

Esbjerg Kommune ønsker at sikre gode rammer for leg og læring gennem hele livet og tager blandt andet udgangspunkt i STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Dagtilbud skal tage hensyn til pædagogiske læringsplaner, mens skoletilbud skal tage hensyn til lovbestemte fagmål.

STEAM Agendaen skal sikre, at Esbjerg Kommunes institutioner og eksterne læringsmiljøer udvikler varierede og udfordrende læringsprocesser af høj faglig kvalitet. Læringsmiljøerne skal integrere relevante FNs verdensmål, så de medvirker til at opbygge og fastholde interessen for STEAMs fagområder i en livslang læring.

Esbjerg Kommunes STEAM Agenda understøtter ’National naturvidenskabsstrategi’ (Regeringen 2018) og de krav, der ligger i ’Teknologipagten’ om, at interessen for de naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer hos børn og unge skal højnes. STEAM Agendaen styrker Esbjerg Kommunes position som sciencekommune i Science Region Syddanmark. Region Syddanmark definerer en scienceregion ved, at der arbejdes målrettet med at udvikle undervisningen indenfor fagområderne natur, teknik og sundhed fra grundskole til universitet.

STEAM Agendaen løftes af ressourcepersoner i Børn & Kultur, der taler ind i samarbejdet under Education Esbjerg og det veletablerede samarbejde i Esbjerg Rektorkollegium.

Education Esbjerg blev etableret i 2020 som et bindeled mellem studerende, uddannelser, virksomheder og kommune, med det formål at understøtte og markedsføre Esbjerg som uddannelsesby, med sigte på at få flere unge og færdiguddannede til at tilvælge Esbjerg.

Rektorkollegiet består af rektorer fra ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner i Varde og Esbjerg Kommuner. Rektorkollegiet arbejder sammen om at fremme uddannelsesmiljøet i området og fremme samarbejder med erhvervet og de to kommuner.

Samarbejder som disse løfter mulighederne for at:

 • Højne uddannelsesniveauet generelt for borgerne i Esbjerg Kommune.
 • Skabe jobs for studerende i området både under og efter studiet.
 • Styrke samarbejde om innovation mellem erhverv og uddannelsesinstitution – en disciplin hvor Esbjerg allerede står stærkt.
 • Sikre gode forhold for internationale studerende.

Samarbejdsplatforme som STEAM, Education Esbjerg og Rektorkollegiet giver de bedst mulige betingelser for at opnå samlede indspil til den fysiske planlægning, således at planlægningen kan tilgodese de ønsker, krav og behov som interessenterne har hver for sig og som en samlet sektor.

DA. 2 Placering i offentlige områder

Store dagtilbud samt undervisnings- og uddannelsestilbud skal placeres i områder, der er udlagt til offentlige formål.

Placeringen af institutioner til offentlige formål sker i offentlige områder. I disse områder kan der eksempelvis ikke etableres boliger eller butikker. Områdernes anvendelse er alene forbeholdt offentlige institutioner samt service- og videnserhverv, der betjener disse. Områdernes fordeling til offentlige institutioner sker i samarbejde med sektorerne.

Sektorplanlægningen er et væsentligt redskab til at sikre, at der til stadighed er offentlige områder nok til at dække det aktuelle og det fremtidige behov. Ved nyetablering søges der sikret et så stort offentligt område, at fremtidige udbygningsbehov til en vis grad er dækket. Omkring eksisterende offentlige institutioner søges de offentlige områder af samme grund fastholdt.

Dagtilbud henvender sig til børn fra nul år til skolealderen. Store dagtilbud er daginstitutioner med 200 børn eller derover.

Undervisningstilbud er folkeskoler og privatskoler. 

Udbuddet af uddannelsestilbud i Esbjerg Kommune omfatter alle typer af ungdomsuddannelser, en lang række videregående uddannelser samt Esbjerg Kommunes Kulturskole.

DA. 3 Placering og byroller

Placering af institutioner og funktioner sker med afsæt i byrollerne.

Esbjerg Kommunes kommuneplan opererer med følgende byroller:

 • Hovedby: Esbjerg
 • Kommuneby: Ribe og Bramming
 • Lokalby (byzone)
 • Landsby (landzone)
 • Sammenhængende bebyggelse i det åbne land

Byrollerne har betydning for placeringen af dagtilbud og undervisnings- og uddannelsestilbud. Den største koncentration af alle tre typer af tilbud findes i Esbjerg.

Dagtilbud og skoler skal findes, hvor der bor flest mennesker med børn. Det gør der i de tættest befolkede dele af kommunen; i og omkring Esbjerg. Der er i sektorplanlægningen for både Skole og Dagtilbud taget stilling til behovet for koncentration. Begge steder peges der på, at der skal være et solidt underlag af børn for at sikre en bæredygtig eller ideel størrelse af institutionen. Hos Dagtilbud arbejdes med en minimumsstørrelse på 60 børneenheder for at sikre en bæredygtig institution (en børneenhed = et barn i alderen tre år til skolealderen, mens et barn i alderen nul-to år = to børneenheder). I tyndt befolkede egne kan der dog dispenseres fra dette princip. I skolesammenhæng er den ideelle skolestørrelse på to, tre eller fire hele spor. Der findes 10. klasses tilbud i Esbjerg og Bramming.

Der findes kun videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg. Der findes et tilbud om ungdomsuddannelse i Ribe og et ved Bramming – resten af ungdomsuddannelserne er placeret i Esbjerg. Koncentrationen af uddannelsestilbud i Esbjerg ønskes fastholdt, da det giver mulighed for at skabe et ungdoms- og studiemiljø i byen, der understøtter målsætningerne i Vision 2025 om byliv og bosætning.

Dagtilbud

DA. 4 Dagtilbud

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for dagtilbud.

Dagtilbud skal ligge centralt med gode tilkørsels- og parkeringsforhold.

Dagtilbud fremgår af kommuneplanens kort.

I Esbjerg Kommune er dagtilbud fordelt på dagplejen, børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner. Alle de kommunale, selvejende og private dagtilbud, der planlægges for, vises i kommuneplanen. I kommuneplanen vises dagplejetilbud ikke. Private dagtilbud er ikke en del af den kommunale pladsforsyning. Det vil sige, at kommunens pladsanvisning kun har forsyningsforpligtigelse og råderet over pladserne i de kommunale og selvejende dagtilbud, der har driftsaftale med kommunen.  

Der arbejdes for at opnå organisatoriske og bygningsmæssige synergier og fordele mellem de bygninger, som indgår i de enkelte afdelingers tilbud. Den pædagogiske-, organisatoriske- og bygningsmæssige synergi prioriteres i den sammenhæng højere end om omfordelingen sker på tværs af eksisterende opskrivningsområder og skoledistrikter. Dagtilbuds opskrivningsområder følger skoledistrikterne. Der er et stort fokus på at sikre, at udviklingen sker i de områder, hvor der er efterspørgsel efter dagtilbud. ’Masterplan for Dagtilbud’ (2014 med opdatering i 2017), som er udarbejdet med baggrund i sektorplan for dagtilbud, har kortlagt bygningsmassen samt efterspørgselsbehovet for at sikre langsigtede, kontinuerlige rammer for den fortsatte, pædagogiske udvikling og styrkelse af dagtilbud. Der er i den sammenhæng sket en gennemgang af de enkelte dagtilbuds fysiske rammer.

I daginstitutioner fastlægger sektorplanlægningen et mål på frit gulvareal med størst areal til børn i nul-toårsalderen og mindst til børn i tre-femårsalderen. Målet for udearealet til daginstitutioner med mindst 75 børneenheder er på mindst 2.000 m2. Kravet til udearealet skal forholdes til antallet af børn på daginstitutionen – jo flere børn jo større udeareal. Tilsammen skal den afsatte plads tilgodese børnenes alsidige udvikling.

Dagtilbud findes i offentlige områder, i boligområder og i centerområder. Der ønskes ikke dagtilbud i erhvervsområder eller i områder til tekniske anlæg. Dagtilbud i grønne byområder kan kun forekomme som faciliteter til udflytterbaser. Nyetableringer og store dagtilbud placeres i offentlige områder.  

Ved etablering af et dagtilbud i det åbne land, skal der udarbejdes en zonetilladelse. Den gives af kommunen under hensyn til bindinger og anvendelser i det pågældende område.

Undervisning og uddannelse

DA. 5 Folkeskolerne – SFO og klubber

SFO og klubber kan etableres i velegnede centerområder og boligorienterede offentlige områder.

Esbjerg Kommunes folkeskoler har følgende tilbud:

 • Skolefritidsordning (SFO) fra 0. til og med 3. klasse
 • Fritidsklub fra 4. klasse til og med 6. klasse
 • Ungdomsklub fra 7. klasse til og med 17 år

Tilbuddene giver mulighed for aktiviteter og selvaktivering for børn og unge.

Skolefritidsordninger og fritidsklubber har ofte åbent om eftermiddagen, når den almindelige skoledag slutter og på nogle fridage. Skolefritidsordninger har herudover også ofte åbent om morgenen inden skolestart.

Ungdomsklubber vil typisk have åbent på et antal hverdagsaftner fra kl. 18 og nogle timer frem.

Der findes herudover private klubtilbud til børn og unge. Disse privatdrevne klubber er ikke en del af Esbjerg Kommunes tilbud og er ikke markeret på kortet.

DA. 6 Skoletilbud

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for skoletilbud.

Skoletilbud fremgår af kommuneplanens kort.

Et skoletilbud defineres som den konkrete og fysisk placerede skole, hvorfra der tilbydes undervisning på folkeskoleniveau. Skoletilbud inkluderer således både folkeskoler og privatskoler. Folkeskolen indgår i Esbjerg Kommunes skolestruktur med syv folkeskoler på 24 afdelinger samt Darum Børneby. Der findes herudover seks private skoletilbud.

I skoletilbud undervises der fra 0.-6. årgang og fra 0.-9. årgang. 

Udfoldelsesmulighederne for det enkelte skoletilbud afhænger af, at der fysisk er plads, men også af antallet af børn i nærområdet. Derfor bør boligudbygningen ske i områder med ledig skolekapacitet. Herved undgås unødige investeringer i nyt skolebyggeri. Ud over de relevante udlæg af boligområder, der er tilpasset skolernes kapacitet indarbejdes tids- og rækkefølgebestemmelser med henblik på at styre udbygningen, ligeledes i overensstemmelse med skolernes kapacitet.

Ved fastlæggelse af skoledistrikter skal trafiksikkerheden iagttages.

Sikringen af arealet til skoletilbud har til formål at sikre mulighed for fremtidig udvikling og udvidelse af bygningsmassen og tilhørende opholdsarealer.

Skoletilbud skal som udgangspunkt placeres i offentlige områder, men kan også placeres i centerområder.

DA. 7 Uddannelsestilbud

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for forskellige former for videregående uddannelser, herunder universitetsfunktioner.

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for ungdomsuddannelsesinstitutioner for de 14-25årige i Esbjerg og Ribe.

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for Kulturskolen Esbjerg.

Uddannelsestilbud fremgår af kommuneplanens kort.

Esbjerg er en universitetsby og som sådan er det vigtigt, at universiteterne har gode udfoldelsesmuligheder, så de fysiske forhold på campus bidrager til Studiebyen Esbjergs attraktivitet.

Der arbejdes i Esbjerg med to campusområder et i den vestlige og et i den østlige del af byen. Campusområderne udvikles løbende både i forhold til tilgængeligheden med offentlig transport, grønne områder, idrætsanlæg, bygningernes indbyrdes placering og funktion osv. Campusområderne udformes så de på bedst mulig måde understøtter uddannelsesinstitutionernes aktiviteter. Der arbejdes målrettet med en international og erhvervsrettet profil.

Esbjerg har seks videregående uddannelsesinstitutioner:

 • Aalborg Universitet Esbjerg
 • UC Syd
 • Erhvervsakademi Sydvest
 • Syddansk Musikkonservatorium
 • Syddansk Universitet Esbjerg
 • Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg

I bosætningsøjemed er udbuddet af ungdomsuddannelser meget væsentligt. I Esbjerg Kommune findes alle de almindelige gymnasiale ungdomsuddannelser og faguddannelser. Den største variation i uddannelsesretninger ligger i Esbjerg. Det er også her der findes muligheder for at kombinere eliteidræt med uddannelser på alle niveauer.

Ungdomsuddannelserne findes i følgende institutioner:

 • Esbjerg Gymnasium & HF
 • Rybners
 • VUC Esbjerg
 • Ribe Katedralskole
 • Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
 • Kjærgård Landbrugsskole
 • AMU Syd (i Ribe) og Vest (i Esbjerg)
 • Esbjerg Ungdomsskole
 • Ungdomshøjskole i Ribe

Herudover findes Kulturskolen, der tilbyder undervisning til børn og unge indenfor kunstarterne musik, teater, billedkunst og ballet. Undervisningen foregår i Kulturskolens lokaler i Esbjerg, Ungdomshuset i Bramming og på SeminarieHuset i Ribe. Der undervises desuden på de fleste folkeskoler i kommunen.

Kulturskolen varetager Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK), Teater Grundkursus (TGK) og det konservatorieforberedende Musikalske Grundkursus (MGK). Alle grundkurserne er for de 16-25årige. Grundkurserne forbereder de unge mennesker til optagelse på henholdsvis en videregående musik-, kunst- eller skuespilleruddannelse.

Som en af syv nationale talentkommuner inden for kulturområdet tilbyder Kulturskolen Tværkunstnerisk Grundkursus for unge talenter i alderen 18-25 år. Esbjerg Kommune deltager på den baggrund i det nationale netværk for arbejdet med kulturtalentudvikling.

Det Kongelige Teaters Balletskole har fem afdelinger rundt om i Danmark. Den ene ligger i Esbjerg og varetages af Kulturskolen. I Kulturskolen kan børn fra 2.- 6. klasse følge et program tilrettelagt af Det Kongelige Teaters Balletskoles som forberedelse til en egentlig balletkarriere.

Esbjerg Kommunen skal sikre plads til et stort uddannelsesudbud, da det sammen med de længerevarende uddannelser både tiltrækker og fastholder unge mennesker i Sydvestjylland. Den internationale profil i uddannelsessystemet er i den sammenhæng vigtig. Esbjerg har tilflyttere fra alle egne af verden, der bosætter sig her af erhvervsmæssige årsager og som har brug for, at deres børn kan fortsætte deres skolegang i et internationalt miljø.