Planlægning - et resumé

De grønne områder i Esbjerg Kommune rummer de grønne rekreative områder, kolonihaverne, kirkegårdene, de grønne lokalområder og det grønne danmarkskort. Samlet set spiller de grønne områder en væsentlig rolle i forhold til skabelse af attraktive bosætningsmuligheder, rekreation, sundhed, landskab og mere natur.

De grønne rekreative områder og de grønne lokalområder ønskes bevaret, udbygget og transformeret så de er tidssvarende. Gennem hensigtsmæssigt planlagte grønne rekreative områder og grønne enkeltelementer opnås arkitektoniske helheder og differentierede bybilleder, hvori der inviteres til ophold, fordybelse og fysisk aktivitet.

De grønne områder spiller en rolle i forhold til klimaforandringer og bæredygtig planlægning. Det vil sige, at de grønne kiler i Esbjerg by eksempelvis inddrages i planlægningen for afledning og forsinkelse af regnvand. Ved nyplantning af træer sikres så gode forhold for træerne, at de får en reel klimaforbedrende effekt.

Kolonihaverne indgår som en del af kommunens grønne områder, og er samtidig en del af den danske kulturarv. Det er derfor vigtigt, at kolonihaverne bevares ved de større byer.

Det grønne danmarkskort synliggør, beskytter og fremmer naturområderne og de økologiske forbindelser mellem områderne. Endvidere sikrer de sammenhængen med naturområder i nabokommunerne. Naturplejen målrettes arealer indenfor grønt danmarkskort og der arbejdes for en bedre offentlig adgang til naturen.