12-010-170 - Grønt område ved Østerbyvej

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  12-010-170

 • Rammenavn

  Grønt område ved Østerbyvej

 • Zonestatus

  Byzone

 • Planlagt zone

  Fastholdes som byzone.

 • Hovedanvendelse

  Grønt rekreativt område

 • Grønt rekreativt område

  Anvendelsen fastlægges til grønt rekreativt område som parker, kirkegårde, golfbaner, campingpladser samt øvrige grønne områder. Grønt rekreativt område ligger oftest i byzone. Der kan opføres de til betjening af området nødvendige bygninger og anlæg som parkeringspladser og friluftsfaciliteter.

 • Byggeri til driften

  Der kan etableres de til områdets anvendelse og drift nødvendige bygninger og anlæg.

 • Max 8½ m

  Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 8½ m med udnyttelig tagetage.

 • Trafikbetjening

  I området skal der sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening.

Bindinger

 • Vådområderestriktioner

  Etablering af søer, vådområder eller lignende, der tiltrækker fugle, kan kun ske efter aftale med Esbjerg Lufthavn og efter gældende retningslinjer fra Statens Luftfartsvæsens.

 • Skovrejsning ønsket

  Inden for det af Esbjerg kommunes udpegede skovrejsningsområde må der foretages privat og offentlig skovtilplantning.

 • Kystnærhedszonen

  Indenfor kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

 • Værdifuldt kulturmiljø

  Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som værdifulde kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe det værdifulde kulturmiljø. Yderligere information om kulturmiljøerne fremgår af Esbjerg Kommunes Kulturmiljøplan.

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Hovedvandledning

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af hovedvandledning. De viste ledningstraceer er vejledende, så der henvises til ledningsejerne.

 • Håndterbar oversvømmelsestrussel

  I områder med håndterbar oversvømmelsestrussel skal der foretages nærmere undersøgelse, før der eventuelt planlægges for ny bebyggelse.

 • Alvorlig oversvømmelsestrussel

  I områder med alvorlig oversvømmelsestrussel må der ikke planlægges for ny bebyggelse, med mindre det ved nye valide beregninger kan påvises, at der ikke er risiko for denne type oversvømmelse i fremtiden.

 • Offentlige vandløb(Fagdata)

  Ikke målsatte vandløb skal forvaltes, så vandløbenes naturpotentiale understøttes og under hensyntagen til de forskellige interesser, bl.a. afvandingsmæssige, naturmæssige og rekreative interesser, som er tilknyttet vandløbet.

 • Større sammenhængende landskab

  Indenfor større sammenhængende landskaber, skal den visuelle sammenhæng mellem forskellige landskabselementer sikres. Projekter skal tilpasses til det større sammenhængende landskab..

 • Skovbyggelinje EK

  Inden for 300 meter fra skoven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne med mere.

 • Hovedkloakledning

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af hovedkloakledning. De viste ledningstraceer er vejledende, så der henvises til ledningsejerne.

 • Fjernvarmeledning

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af fjernvarmeledninger. De viste ledningstraceer er vejledende, så der henvises til ledningsejerne.

 • Landskabskarakterområde

  Områdets karakter skal understøttes og styrkes. Der skal tages hensyn til eventuelle sårbarheder i området.

 • Kulturarvsareal(Fagdata)

  Indenfor kulturarvsarealer kan der findes skjulte fortidsminder. Byggeri eller andet jordarbejde henlægges så vidt muligt udenfor det arkæologiske følsomme område. Kulturarvsarealer er ikke fredede.

 • Isolinje for virksomhedsstøj

  Inden for støj-isolinjen må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien

12-010-170